Please login/register to apply for this job.
10 Jun 2022

PermanentJob for Branch Assistant Needed

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV – Posted by JobLink24 Eastern Cape, South Africa

Job Description

Job for Branch Assistant Needed

Place/Location: Eastern Cape
Job Salary: Market Related
Type of the Job: Permanent
Company/Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
Post Title: Job for Branch Assistent Needed


Vacancy Details

Kern doel van die pos:

 • Deelnemende en ondersteunende bestuur tot die winsgewendheid en volhoubare lewering van Vuurwapen en verwante produkte en dienste aan kliënte.
 • Minimum Vereistes:
 • Graad 12 (Bemarkings kwalifikasie sal tot voordeel strek);
 • 2 – 3 jaar ondervinding in ‘n jag, sportskiet en buite lewe omgewing;
 • Geldige rybewys;
 • SAPS Bevoegdheid om handel te dryf met vuurwapens en verwante produkte.
 • Vaardighede:
 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Natuurlike vermoë om in kompeterende vuurwapen en buitelewe omgewing suksesvol te funksioneer;
 • Syfervaardig;
 • Goeie organisasie vermoë;
 • Vermoë om personeel positief te beïnvloed en te dissiplineer volgens die Arbeidsverhouding wet;
 • Moet inisiatief kan neem;
 • Sterk leierseienskappe;
 • Rekenaar vaardig (MS Office);
 • Goeie kennis rakende die vuurwapen bedryf en algemene jag.
 • Verantwoordelikhede:
 • Verseker lewering van goeie kliëntediens;
 • Bestuur van kontant hantering;
 • Beheer van voorraad;
 • Rak versorging;
 • Uitvoer van administratiewe funksies;
 • Mark ontwikkeling;
 • Bemarking van verwante produkte.

Core purpose of the post:

 • Participatory and supportive management to the profitability and sustainable delivery of Firearm and related products and services to customers.

Minimum Requirements:

 • Grade 12 (Marketing qualification will be beneficial);
 • 2-3 years’ experience in a hunting, sport shooting and outdoor living environment;
 • Valid driving license;
 • SAPS Power to trade in firearms and related products.
 • Skills:
 • Good communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Natural ability to function successfully in competitive firearm and outdoor environment;
 • Numerical;
 • Good organizational ability;
 • Ability to positively influence and discipline staff according to the Labor Relations Act;
 • Must be able to take initiative;
 • Strong leadership qualities;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good knowledge regarding the firearm industry and general hunting.

Responsibilities:

 • Grade 12 (Marketing qualification will be beneficial);
 • Ensure delivery of good customer service;
 • Management of cash handling;
 • Inventory control;
 • Shelf care;
 • Execution of administrative functions;
 • Market development;
 • Marketing of related products.

APPLY NOW

41 total views, 1 today

Apply for this Job